O farme

O kozej farme na Podvysokej ABEL plus

Našu farmu sme založili v roku 1996 na hospodarskom dvore Podvysoká. Od vtedy sme získali obrovské skúsenosti s veľkochovom kôz, v ktorej sme dosiahli aj niekoľko úspechov. 

Hlavnou činnosťou našej farmy je poľnohospodárska prvovýroba zamerané na chov kôz,plemena kozy sánskej, bielej a spracovanie mlieka.

 

 

Šľachtiteľský chov kôz

Štruktúra plemenného stáda je založená na mliekovomplemene bielej krátkosrstej kozy.

Úspechy zošľachťovacej práce plemenitbe dosahujeme predovšetkým pripúšťaním vhodných plemenných capov Kaspar, Rudi, Bera, Mohykán, Rómeo, Lax, Molch, Bumsi, Hektor, Gurt, Vesmír, Sambo, Zub so zameraním na maximálnu mliekovú úžitkovosť.


Odborný dohľad ŠPÚ SR

V spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom SR pravidelne prevádzame kontrolu úžitkovosti I. stupňa, čím zistíme a overíme produkčné vlastností zvierat.

Vďaka kontrole maximalizujeme produkciu a kvalitu mlieka, ktoré následne budeme spracovávať.


Prirodzený spôsob plemenitby kôz

V našom chove prevádzame harémové pripúšťanie , ktoré patrí medzi prirodzený spôsob plemenitby.

Tvorí vyššiu formu evidovateľného identifikovania potomstva, pretože každý plemenný cap má pridelený vopred určený počet kôz s vylúčením nežiadúceho párenia z hľadiska príbuzenskej plemenitby alebo iných dôvodov.


Maštáľ a dojáreň

Zvieratá sú ustajnené v maštali, ktorej rekonštrukcia bola prispôsobená potrebám chovaných zvierat.

Objekty farmy prešli rekonštrukciou, aby v plnej miere zabezpečovali nerušené prostredie bez stresov chovaným zvieratám.

K maštali je pripojená dojáreň so zabudovaným dojacieho a chladiaceho zariadenia od spoločnosti FULWOOD.

 

Sušiareň mlieka ako súčasť farmy

V roku 2002 bola spustená do prevádzky novovybudovaná mliekáreň – sušiareň kozieho a kravského mlieka, v ktorej spracovávame našu produkciu surového kozieho mlieko.

Pastva a voľný výbeh kôz

Pastva a voľný výbeh kôz

Pastevný spôsob výživy je pre zvieratá najvhodnejší a najvyhovujúcejší. Pri pastevnom spôsobe výživy sú kozy aktívnejšie a pohyblivejšie čo súvisí s ich temperamentom.

V určitých obdobiach tvorí veľmi dobrú kŕmnu dávku pastva na zaburinených plochách, medziach, remízkach, hrádzach.

P7210878

300 ha poľnohospodárskej pôdy

134 ha poľnohospodárskej pôdy

Naša farma hospodári na približne 134 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorú tvoria trvalo trávnaté porasty

Na časti obhospodarovanej výmery TTP dorábame v letnom období seno, siláž a časť využívame na voľnú pastvu zvierat.

300 ha poľnohospodárskej pôdy

Množstvo živín priamo z pastvy

Máme pričom na zreteli, že výživová hodnota niektorých druhov týchto plôch vôbec nezaostáva za výživovou hodnotou kultúrnych kŕmnych plodín, v určitých fenologických fázach dokonca predstihne aj hodnotu ďateľovín a to nielen obsahom dusíkatých látok, ale aj energetickým zložením (napr. žihľava, púpava, kostihoj, lopúchové listy, skorocel).

Sú to teda kŕmne zdroje ktoré z hľadiska obsahu živín sú rovnako kvalitné ako tradičné krmoviny.

Čerstvý vzduch a slnečné lúče

Ďalšou významnou zložkou výživy pastvou je súhrn činiteľov, ktoré ovplyvňujú morfologické, funkčné a fyziologické, ochranné a ďalšie schopnosti organizmu zvierat.

Voľný pohyb zvierat má nenahraditeľný vplyv exteriérové a funkčné vlastnosti organizmu, čo podporuje aj čerstvý vzduch, slnečné lúče významne pôsobia na tvorbu vitamínu D.


Výrobky spĺňajú najprísnejšie podmienky EÚ

V roku 2003 bolo udelené našej prevádzke veterinárne kontrolné číslo exportného závodu, z čoho vyplýva, že výrobky vyrábané v našej prevádzke spĺňajú podmienky pre uvedenie na trh a vývoz do členských štátov Európskych spoločenstiev a Európskej únie.


Technológia spracovania kozieho mlieka

Prijaté surové kozie mlieko sa tepelne ošetrí, spasterizuje a odvádza potrubím do suchej časti prevádzky na ďalšie spracovanie - rozprašovacej sušiarne RS 50.

Počas celého procesu spracovania mlieka od prísunu až po konečný finálny výrobok prebieha jeho spracovanie v uzavretom potrubnom systéme, bez kontaktu s vonkajším prostredím (vzduchom) a kontaktu obsluhujúceho personálu

Dodržiavanie technologickej disciplíny v plnej miere bráni mikrobiálnej a fyzikálnej kontaminácii spracovaného mlieka.

Systém kvality HACCP

V oblasti kvality disponujeme systémom HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Points), ktorý zabezpečuje kvalitu výrobkov v priebehu výrobného procesu, kontrolujú sa tzv. kritické body počas výroby. Tento systém kvality je štandardom, ktorý sa uplatňuje pri výrobe potravín, biopotravín.

 

Späť do obchodu